Breadcrumbs

            สมาคมศิษย์เก่าเขมา-กลาโหมอุทิศ ก่อตั้งจากความคิดริเริ่มของ อาจารย์กาญน์ วรอุทัย และมิตรสนิท คือ อาจารย์ธำรง เทวะผลิน อาจารย์เตียบ นวจินดา อาจารย์บุญช่วย เทวะผลิน นายประเสริฐ รอดสว่าง นายอิทธิพล เจริญค้า นายประมาณ แสงทอง นายถวิล โตนวล นายเชื้อ คล้ายชัง นายสวัสดิ์ โชติกานนท์ และนายเลิศ ดวงตา ได้ประชุมที่บ้านของอาจารย์กาญน์ วรอุทัย ปากคลองบางกรวย ที่ประชุมได้ตกลงให้จัดตั้งชุมนุม เพื่อให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า ครูอาจารย์ และได้เสนอขออนุญาตต่ออาจารย์ฉัตร อินทรลักษณ์ อาจารย์ใหญ่สมัยนั้น เชิญชุมนุมโดยใช้วิธีการติดประกาศ ติดไว้ที่ศาลาจัตุรมุขหน้าวัดเขมาภิรตาราม เขียนหนังสือฝากไปทางนักเรียน และประกาศทางหนังสือพิมพ์ อาศัยศาลาการเปรีญเป็นที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้จัดสร้างชุมนุมขึ้น โดยตั้งกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ มีนายบุญช่วย ภู่โสภา เป็นประธานกรรมการ และเชิญศิษย์เก่า 8 ท่าน เป็นอนุกรรมการจัดงาน เปิดงานชื่นชุมนุมครั้งแรกเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2482 และชุมนุมต่อมาอีก 3 ปี ก็หยุด เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 

          เมื่อสงครามยุติลงแล้ว จนถึง ปี พ.ศ.2492 จึงจัดให้มีการชุมนุมขึ้นใหม่ กิจการของชุมนุมดีขึ้นตามลำดับ โดยมี นายบุญช่วย ภู่โสภา เป็นประธานชุมนุม พร้อมคณะผู้ก่อการ และศิษย์เก่า เป็นกรรมการของชุมนุมเรื่อยมา การจัดให้มีการชุมนุมศิษย์เก่าของคณะกรรมการชุมนุม คงจัดให้มีอยู่ทุกๆ ปี จนกระทั่งการชุมนุม พ.ศ.2497 ได้มีการปรารถกันในที่ประชุมว่า โรงเรียนของเราก็มีจำนวนนักเรียนที่จบออกไปแล้วเป็นจำนวนมากแล้ว จะเห็นได้จากการชุมนุมแต่ละปี มีจำนวนศิษย์เก่ามาร่วมเป็นจำนวนมากพอสมควร ควรที่จะตั้งสมาคมให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้ว และที่ประชุมได้มอบให้กรรมการชุดที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการของชุมนุม พ.ศ.2498 อันมีนายบุญช่วย ภู่โสภา ประธานชุมนุม เป็นประธานร่วมกับกรรมการผู้ดำเนินการร่างข้อบังคับสมาคมขึ้น และมอบให้ผู้ดำเนินการขออนุญาตตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าขึ้น คณะกรรมการซึ่งได้รับมอบหมาย จึงเป็นผู้ก่อการขออนุญาตตั้งสมาคมศิษย์เก่าต่อสภาวัฒนธรรมแห่งชาติในสมัยนั้น โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมศิษย์เก่าเขมา-กลาโหมอุทิศ" ใช้โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเป็นที่ทำการของสมาคม 

สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้อนุญาตเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2498 และสมาคมได้ดำเนินการขอจดทะเบียนตามกฎหมายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2498 เป็นอันว่าสมาคมศิษย์เก่าเขมา-กลาโหมอุทิศของเรา ถือกำเนิดขึ้นถูกต้องสมบูรณ์ตามนิตินัยแล้ว และการประชุมร่วมชุมนุมประจำปี 2498 เรากำหนดลงในวันที่ 9 มกราคม 2499 ได้ทำพิธีเปิดป้ายสมาคมในวันอันเป็นมงคลนี้ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้กรุณาให้เกียรติเป็นสมาชิก และผู้อุปถัมภ์สมาคมของเราตลอดมา จำนวนสมาชิกซึ่งเป็นศิษย์เก่าของเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา จนกระทั่ง พ.ศ.2504 สมาคมฯ เห็นว่าศิษย์เก่ากับผู้ปกครองนักเรียน ควรจะมีความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจึงได้เพิ่มเติมสมาชิกลงในข้อบังคับของสมาคมอีกประเภทหนึ่ง คือสมาชิกวิสามัญอันได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เคยเป็นผู้ปกครองนักเรียน มีสิทธิที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าได้ ทำให้โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เกิดความเข้าใจอันดี ในอันที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่การศึกษา และโรงเรียนยิ่งๆขึ้น
                                                                                                 **************