Breadcrumbs

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก ครอบครัวของสมาชิก และนักเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของสมาคม สถาบันการศึกษา และสมาชิก

3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

4. เพื่อร่วมประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และประโยชน์แก่สังคม

5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณ และความเจริญของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

6. เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการของสมาชิก และครอบครัว

7. เพื่อส่งเสริมความรู้ การกีฬา การพลานามัย การพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับสมาชิกและครอบครัว

8. เพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม