Breadcrumbs

เครื่องหมายของสมาคม  เป็นรูปพระมหาเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุ วัดเขมาภิรตาราม สีเหลือง
มีรัศมีสีแดง  มีช่อชัยพฤกษ์สีน้ำเงินอยู่ใต้ฐานพระมหาเจดีย์  มีชื่อสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เป็นรูปโค้งอยู่ด้านล่างช่อชัยพฤกษ์  ตามรูปและลักษณะดังนี้

 สำนักงานใหญ่ของสมาคมนี้ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  เลขที่  74/11   หมู่ที่ 8   ถนนพิบูลสงคราม  
ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐